608 640 562 biuro@g-tax.pl

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

rodzaj pomocy

I. UMORZENIE SKŁADEK ZUS (samozatrudnieni)
Zwalnia się z obowiązku płacenia nieopłaconych składek ZUS należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i w marcu 2020 r. opłaciły składkę na ubezpieczenie chorobowe, przyjęto zasadę ciągłości tego ubezpieczenia, ze względu na zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że osoby te zachowają prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w przypadku zaistnienia określonego ryzyka (choroba, opieka nad dzieckiem).

Warunki do spełnienia:
1.prowadzenie działalności przed 01.02.2020
2.przychód uzyskany z tytułu prowadzonej działalności w pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek  nie przekracza kwoty 15.681 złotych
3.brak zaległości z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy na dzień 31.12.2019 (informacja z ZUS)

II. UMORZENIE SKŁADEK ZUS (przedsiębiorcy zatrudniający)
Zwalnia się przedsiębiorców z opłacenia składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na ubezpieczenia zdrowotne, przez okres 3 miesięcy.

Warunki do spełnienia:
1.prowadzenie działalności przed 01.02.2020
2.zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych na dzień 29.02.2020 mniej niż 10 ubezpieczonych
3.brak zaległości z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy na dzień 31.12.2019 (informacja z ZUS)
4.niekorzystanie z innych form pomocy dot. utrzymania zatrudnienia

III. UMORZENIE SKŁADEK ZUS (przedsiębiorcy zatrudniający) (AKTUALIZACJA TARCZA 2.0)
Zwalnia się przedsiębiorców z opłacenia 50% łącznej kwoty składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na ubezpieczenia zdrowotne, przez okres 3 miesięcy.

Warunki do spełnienia:
1.prowadzenie działalności przed 01.02.2020
2.zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych na dzień 29.02.2020 od 10 do 49 ubezpieczonych
3.brak zaległości z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy na dzień 31.12.2019 (informacja z ZUS)
4.niekorzystanie z innych form pomocy dot. utrzymania zatrudnienia

KLIKNIJ: link do druków i instrukcji wypełniania wniosków o umorzenie!

III. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE (AKTUALIZACJA TARCZA 2.0)
Świadczenie przestojowe przysługiwać będzie w wysokości 2.080 (80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r.) i nie będzie podlegać oskładkowaniu oraz opodatkowaniu ze względu na jego socjalny charakter. Wypłata przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz zleceniobiorcom – jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.
Świadczenie postojowe jest wypłacane przez ZUS na podstawie składanego tam wniosku. Wypłata następuje niezwłocznie, na rachunek bankowy wnioskodawcy. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Wniosek dla zleceniobiorcy składany jest za pośrednictwem zamawiającego.
Świadczenie postojowe może być wypłacane trzykrotnie. Wypłata po raz kolejny świadczenia może być dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następny po miesiącu wypłaty świadczenia, na zasadzie oświadczenie, że sytuacja materialna nie poprawiła się.

Warunki ogólne:
1.nastąpił przestój w prowadzeniu działalności (w następstwie wystąpienia zagrożenia epidemicznego)
2.przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie świadczenia był niższy niż 15.681,00
3.brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. umowa o pracę)

Dodatkowe warunki dla przedsiębiorców:
1.przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności przed 1.02.2020 r.
2.przedsiębiorca nie zawiesił działalności gospodarczej
3.przychód z prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzający, miesiąc złożenia wniosku jest co najmniej 15% niższy w stosunku do miesiąca wcześniejszego
np. w kwietniu składając wniosek za marzec:
– przychód marca musi być o 15% niższy od przychodu lutego
np. w maju składając wniosek za kwiecień:
– przychód kwietnia musi być o 15% niższy od przychodu marca

Dodatkowe warunki dla zleceniobiorców:
1.umowa zlecenia zawarta została przed 01.02.2020 1.04.2020 r.
2.wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia jest mniejsze niż 15.681 złotych
(np. w kwietniu składając wniosek za marzec, przychód marca musi być poniżej w/w kwoty)
3.zleceniodawca nie uzyskał pomocy na wypłatę wynagrodzeń

Wysokość świadczenia dla zleceniobiorcy:
– 2.080,00 jeżeli wynagrodzenie z umowy zlecenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku było wyższe niż 1.300 zł
– w wysokości kwoty wynikającej z umowy jeżeli wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym wynosiło mniej niż 1.300 zł.

KLIKNIJ: link do druków i instrukcji wypełniania wniosków o zasiłek postojowy!

IV. DOFINANSOWANIE Z FGŚP na ochronę miejsc pracy
Dofinansowanie z FGŚP przysługuje dla pracowników i zleceniobiorców oraz dotyczy wynagrodzeń i należnych od nich składek ZUS. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia wraz ze składkami pracodawcy czyli 1.533,09 złotych.

Pracodawca ma obowiązek podpisać porozumienie z pracownikami dotyczące warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju lub obniżonego czasu pracy i przekazać w ciągu 5 dni jego kopię okręgowemu inspektorowi pracy.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego

Warunki niezbędne do uzyskania dofinansowania:
1.brak zaległości w opłatach ZUS na koniec III kwartału 2019
2.spadek obrotów w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
-nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
-nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć:
– kopię porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie postoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy
– wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP

Kliknij: link PUP!

V. DOFINANSOWANIE OD STAROSTY (dla przedsiębiorstw zatrudniających)
Na podstawie umowy ze Starostą dofinansowanie może trwać maksymalnie 3 miesiące, jednak jest to dofinansowani obligatoryjne i uzależnione od decyzji Starosty.
Dofinansowanie jest przyznawane w przypadku spadku obrotów, a kwota dofinansowania uzależniona jest od wielkości spadku obrotów:
– spadek obrotów co najmniej 30 % – dofinansowanie 50% wynagrodzeń pracowników (max 1.300 zł / pracownika)
– spadek obrotów co najmniej 50 % – dofinansowanie 70% wynagrodzeń pracowników (max 1.820 zł / pracownika)
– spadek obrotów co najmniej 80 % – dofinansowanie 90% wynagrodzeń pracowników (max 2.340 zł / pracownika)
w/w % dofinansowania dotyczy wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż w/w określony % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę

Warunki do spełnienia:
1.brak zaległości w ZUS i US na koniec III kwartału 2019 r.
2.comiesięczne składanie oświadczenia do Urzędu Pracy o prowadzeniu działalności
3.brak dofinansowań na te same koszty z innych środków publicznych np. z FGŚP
4.utrzymanie miejsc pracy przez okres taki sam jak okres pobierania zasiłków

VI. DOFINANSOWANIE OD STAROSTY (dla przedsiębiorstw niezatrudniających)
Na podstawie umowy ze Starostą dofinansowanie może trwać 3 miesiące, jednak jest to dofinansowani obligatoryjne i uzależnione od decyzji Starosty.
Dofinansowanie jest przyznawane w przypadku spadku obrotów, a kwota dofinansowania uzależniona jest od wielkości spadku obrotów:
– spadek obrotów co najmniej 30 % – dofinansowanie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę
– spadek obrotów co najmniej 50 % – dofinansowanie 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę
– spadek obrotów co najmniej 80 % – dofinansowanie 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę

Warunki do spełnienia:
1.brak zaległości w ZUS i US na koniec III kwartału 2019 r.
2.comiesięczne składanie oświadczenia do Urzędu Pracy o prowadzeniu działalności

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
np. zestawienie sumy przychodów lutego i marca 2020 roku z przychodami lutego i marca 2019 roku

Uwaga: wnioski należy składać w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez Powiatowy Urząd Pracy.
Kliknij: link PUP

VII. POŻYCZKA (AKTUALIZACJA TARCZA 2.0)
Niskooprocentowana (umarzalna) pożyczka przysługuje tylko mikroprzedsiębiorcy i jest udzielana w maksymalnej kwocie 5.000 złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Początkowo pożyczka była przeznaczona tylko dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających pracowników, jednak aktualnie (TARCZA 2.0) o pożyczkę mogą się ubiegać również przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników.Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

 Kliknij: link PUP

INFORMACJE DODATKOWE:
Samozatrudnienie:
Po spełnieniu warunków dozwolone jest równoczesne skorzystanie z:
– umorzenia składek ZUS
– świadczenia postojowego ZUS
– dofinansowania od Starosty

Pracodawcy:
Nie ma możliwości równoczesnego korzystania z:
– umorzenia składek ZUS
– dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP w części w jakiej zostały już dofinansowane składki ZUS
– ewentualnie: dozwolone jest dofinansowanie z FGŚP tylko częściowe (z wyłączeniem składek ZUS)

KLIKNIJ: link do ustawy

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij