608 640 562 biuro@g-tax.pl

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – POZNAŃ

Dla firm rozliczających się na zasadach ogólnych lub wybierających podatek liniowy oferujemy prowadzenie książki przychodów i rozchodów. Usługa ta obejmuje wszystkie działania związane z prowadzeniem dokumentacji firm oraz rozliczaniem jej w Urzędzie Skarbowym. Gwarantujemy prawidłowość wszystkich, wykonywanych czynności w ramach kompleksowej obsługi księgowej.

Księga przychodów i rozchodów to dokument wymagany od osób prowadzących wiele rodzajów działalności. Rzetelna i niewadliwa ewidencja Twoich przychodów i rozchodów pozwoli Ci uniknąć wielu nieprzewidzianych wydatków i kar, które mogłyby wyniknąć z błędnych zapisów.

Zwiększ swoje bezpieczeństwo prawno-finansowe, oszczędzając czas i zasoby na to, na czym znasz się najlepiej. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów zostaw profesjonalnej firmie, która zagwarantuje Ci skrupulatne, terminowe i zgodne z prawem rozliczenia.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów – jakie usługi wykonujemy?

Biuro rachunkowe G-Tax Grzegorz Wróblewski oferuje kompleksowe usługi z zakresu prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów. W skład naszej oferty wchodzą następujące usługi:

 • skrupulatne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie działalności firm i rozliczanie jej w Urzędzie Skarbowym,
 • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy (PIT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia firmy,
 • ustalenie planu rocznej amortyzacji środków trwałych wraz z rozliczaniem odpisów amortyzacyjnych,
 • kontrola rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych osób prowadzących działalność gospodarczą.

Dla Klientów będącymi czynnymi podatnikami VAT usługa jest rozszerzona o prowadzenie rejestrów VAT dla rozliczenia podatku od wartości dodanej (VAT). W ramach współpracy z płatnikami VAT oferujemy też sporządzanie i wysyłkę deklaracji VAT-7 oraz pliku JPK_VAT do Urzędu Skarbowego.

Co to jest KPiR?

Ewidencja gospodarcza przychodów i rozchodów podatnika. Zapisuje się w niej osiągane przychody wraz z wysokością nakładów poniesionych na ich uzyskanie, w tym koszty prowadzenia działalności. Księga przychodów i rozchodów służy jako podstawa do obliczenia wielkości należnego podatku dochodowego. Może mieć zarówno formę księgi prowadzonej ręcznie lub elektronicznie. To drugie rozwiązanie jest znacznie bardziej ekonomiczne i właśnie w ten sposób prowadzimy księgi w naszym biurze rachunkowym.

Czy musisz prowadzić KPiR?

Przepisy na temat tego, kto objęty jest obowiązkiem prowadzenia KPiR zawarte są w Ustawie z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wedle tej ustawy nie musisz prowadzić księgi przychodów i rozchodów, jeśli już prowadzisz księgi rachunkowe lub jesteś adwokatem w zespole adwokackim. Ponadto obowiązek ten nie dotyczy osób, które uiszczają zryczałtowany podatek dochodowy.

Zgodnie z przepisami w wyżej wymienionej ustawie, księgi przychodów i rozchodów muszą natomiast prowadzić dwie grupy działalności. Są to:

 

 • osoby fizyczne, spółki jawne lub spółki partnerskie osiągające przychody z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy nie wyższe niż 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki po średnim kursie NBP obowiązującym na pierwszy dzień roboczy października roku bezpośrednio poprzedzającego dany rok podatkowy;
 • osoby prowadzące gospodarstwo rolne i niezatrudniające w nim pracowników, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i pracownicy rolni, pod warunkiem, że wykonują działalność osobiście lub wraz z członkami rodziny należącymi do tego samego gospodarstwa domowego, o ile ich roczny przychód jest nie wyższy niż 10 000 złotych w danym roku podatkowym.

Jakie najważniejsze przepisy prawne określają korzystanie z KPIR?

Przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów zawarte są w dwóch najważniejszych dokumentach. Określają one sposób prowadzenia ksiąg, jak i to, kto jest objęty obowiązkiem ich prowadzenia. Dokumenty zawierające te przepisy to:

 • Ustawa z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Gdzie przechowywać KPiR?

Prawo określa miejsca, w których dozwolone jest przechowywanie księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z przepisami możesz przechowywać księgę albo w miejscu wykonywania działalności, albo w siedzibie działalności. Jeśli jednak zlecasz prowadzenie księgi kancelarii rachunkowej, Twoja księga przychodów i rozchodów musi być przechowywana w biurze będącym siedzibą kancelarii.

Miejsce przechowywania księgi, którą prowadzi w imieniu firmy biuro rachunkowe, podatnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni od podpisania umowy z biurem zgłosić do właściwego mu urzędu skarbowego.

Jak długo trzeba przechowywać KPiR?

Okres przechowywania księgi przychodów i rozchodów wynika z Ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Księgi te należy przechowywać tak długo, jak trwa okres przedawnienia zobowiązania podatkowego. Okres ten obejmuje pięć lat od chwili zakończenia roku kalendarzowego, w którym upłynął termin rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.

Jakie warunki powinna spełniać KPiR? Rzetelna i niewadliwa księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów powinna spełniać określone wymogi. Dwa podstawowe kryteria prawidłowego prowadzenia księgi to jej rzetelność i niewadliwość. Ogólnie rzecz biorąc, księga jest rzetelna, gdy zapisane w niej dane zgodne są ze stanem rzeczywistym. Księga uznawana jest za rzetelną również wtedy, gdy maksymalna wartość niewpisanych lub błędnie wpisanych przychodów zamyka się w 0,5% przychodu wykazanego w księdze za dany rok podatkowy. Aby zaś księga przychodów i rozchodów mogła zostać uznana za niewadliwą, musi spełniać warunki ustanowione przez rozporządzenie. Musi być też prowadzona zgodnie z objaśnieniami do wzoru księgi.

Jakie korzyści daje rzetelne i niewadliwe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów?

Księgi przychodów i rozchodów pozwalają osiągnąć wiele korzyści zarówno podatnikom, jak i podatkobiorcy. Warunkiem jest oczywiście ich bezbłędne i rzetelne prowadzenie. Prawidłowo prowadzone księgi przychodów i rozchodów pozwalają osiągnąć następujące korzyści:

 • zyskujesz gwarancję natychmiastowego wglądu i możliwość wydruku ksiąg w razie kontroli (co jest jednym z wymagań prawidłowego prowadzenia ksiąg),
 • masz gwarancję, że Twoje dane są odpowiednio chronione zarówno przed dostępem osób nieuprawnionych, jak i przed ich utratą,
 • możesz być pewien, że prowadzone przez nas księgi zyskają aprobatę Urzędu Skarbowego,
 • otrzymujesz gwarancję, że wszelkie szacunki opierają się na poprawnie wyliczonych danych z rzetelnie prowadzonej dokumentacji,
 • zyskujesz mnóstwo czasu i odzyskujesz własne zasoby, które możesz przeznaczyć na swoją główną działalność lub relaks,
 • minimalizujesz ryzyko jakichkolwiek poprawek lub kar w wyniku błędnych zapisów,
 • zwiększasz bezpieczeństwo prawno-finansowe swojej działalności.

KPiR Poznań – zaufaj kompetentnemu i doświadczonemu fachowcowi

Współpraca z Biurem Rachunkowym G-Tax Grzegorz Wróblewski to dobry wybór. Założymy i poprowadzimy Twoje księgi przychodów i rozchodów rzetelnie i w pełni poprawnie. Możesz być pewien, że Twoja dokumentacja spełni wszelkie wymogi Ministra Finansów i zadowoli urzędników Urzędu Skarbowego. Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie prawnym i kontroli Twoich przychodów i rozchodów, skontaktuj się z nami.

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Ptasia 20B
60-319 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij