608 640 562 biuro@g-tax.pl

MAŁY ZUS PLUS

Od 1 stycznia 2021 r. rozpocznie się nowy okres rozliczeniowy dla płatników, którzy korzystają z ulgowej formy oskładkowania uzależniającej wysokość obciążeń składkowych od wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej. Podstawa wymiaru składek, ustalona z uwzględnieniem danych z 2020 r., będzie obowiązywała tych przedsiębiorców zasadniczo przez cały 2021 r.

Warunki korzystania z Małego ZUS-u plus w 2021 roku:
– przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (2020) nie może być wyższy niż 120 tyś. zł, jeżeli działalność była prowadzona przez cały rok, lub odpowiednio skorygowany względem liczby dni prowadzenia działalności
– działalność musi być prowadzona w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni

Po spełnieniu w/w warunków należy ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – uzależniając ją od przeciętnego miesięcznego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego przez przedsiębiorcę w poprzednim roku kalendarzowym.

Przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym obliczany będzie wg wzoru : (roczny dochód z pozarolniczej działalności / liczba dni kalendarzowych prowadzenia działalności) x 30. Następnie uzyskanych przeciętny miesięczny dochód należy pomnożyć  przez współczynnik 0,5 i otrzymany wynik będzie podstawą do wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Ustalenie dochodu:
Dochód ustalany jest niemal identycznie jak dochód obliczany do celów podatkowych, ale jednak ZUS przy ustalaniu dochodu wykluczył możliwość uwzględnienia w kosztach składek ZUS na ubezpieczenia społeczne. Zatem w przypadku, gdy składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy (oraz osób z nim współpracujących) zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, to roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, liczony na potrzeby określenia podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych na kolejny rok, powinien zostać powiększony o ich wysokość.

Jak wyżej wspomniano, podstawa wymiaru składek będzie liczona według opublikowanego wzoru, zatem hasło „mały ZUS” nie oznacza, że każdy przedsiębiorca spełniający warunki zapłaci „mały ZUS”. Każdemu przedsiębiorcy spełniającemu w/w warunki należało będzie obliczyć indywidualną podstawę do ubezpieczeń, co oznacza, że każdy będzie miał inną wysokość składek mieszczącą się w limicie pomiędzy „małym” a „normalnym” ZUSem.

Uwaga
Obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Nie zmieni się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw „ulga na start”, potem 24 miesiące preferencyjnych składek, a następnie Mały ZUS plus.

Oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, powinien on przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje przedsiębiorcy będą składać, jak dotychczas, w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej.

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij