608 640 562 biuro@g-tax.pl

SKŁADKI MINIMALNE

Minimalne składki miesięczne w 2022 roku wyniosą:
1.482,18 zł – składki standardowe
556,61 zł – składki preferencyjne dla nowych firm
270,90 zł – składka dla osób, które opłacają tylko składkę zdrowotną

około 1.530 zł – osoby opodatkowane ryczałtem, składki standardowe
około 600 zł – osoby opodatkowane ryczałtem, składki preferencyjne dla nowych firm
około 320 zł – osoby opodatkowane ryczałtem, które opłacają tylko składkę zdrowotną

Kiedy opłacamy składki minimalne:
– opodatkowanie na zasadach ogólnych:
jeżeli opłacamy standardowy ZUS i dochód (w miesiącu) nie przekracza kwoty około 4.200 zł
jeżeli opłacamy preferencyjny ZUS i dochód (w miesiącu) nie przekracza kwoty około 3.300 zł

– opodatkowanie liniowe:
jeżeli opłacamy standardowy ZUS i dochód (w miesiącu) nie przekracza kwoty około 6.700 zł
jeżeli opłacamy preferencyjny ZUS i dochód (w miesiącu) nie przekracza kwoty około 5.800 zł
– opodatkowanie ryczałtem:
jeżeli dochód (roczny) nie przekracza kwoty 60.000 zł

Jeżeli dochód w miesiącu przekroczy w/w kwoty składki ZUS będą wyższe i obliczane w sposób opisany poniżej.

ZUS – SKŁADKI SPOŁECZNE i FP

Składki ZUS opłacane w roku 2022 wyniosą:
– składki standardowe: 1.211,28 (wzrost o 135,60 zł) + składka zdrowotna
– składki preferencyjne: 285,71 (wzrost o 19,93 zł) + składka zdrowotna

składka-ZUS-NFZ-2022-2

Składka zdrowotna nie może być mniejsza niż 270,90 zł. W przypadku, gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu jest niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia (np. dochód do 3.010 zł, brak dochodu lub strata) składka zdrowotna opłacana jest w wysokości 270,90 złotych.

Ponieważ wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie od uzyskanego dochodu za miesiąc ubiegły termin opłacenia składek zostanie przesunięty do 20-go dnia miesiąca. Wprowadzony zostanie obowiązek comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRA z wykazaniem uzyskanego dochodu  oraz wysokością należnych składek.

W przypadku nadpłacenia składek będzie tylko jeden miesiąc na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty.  W przypadku spóźnienia wniosek zostanie bez rozpatrzenia i nadpłacone składki „przepadną”. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku nadpłacone składki zostaną zwrócone w terminie trzech miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania PIT za rok poprzedni.

Wynagrodzenia członków zarządów, prokurentów, członków komisji rewizyjnej (spółki prawa handlowego) powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania będą od 01.01.2022 podlegały obowiązkowi opłacenia składki zdrowotnej w wysokości 9% pobieranego wynagrodzenia z tytułu powołania. Do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pełniące funkcje na podstawie powołania będzie zgłaszał podmiot wypłacający wynagrodzenie. Aktualnie wynagrodzenia z tytułu powołania są zwolnione z tego obowiązku.

Podstawa obliczania składki zdrowotnej (9%) przez osoby współpracujące będzie równa kwocie przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 500,00 zł miesięcznie.

Od 01.01.2022 składka zdrowotna nie będzie odliczana od podatku, a aktualnie składka zdrowotna wynosi 381,81 zł, z czego aż 328,78 zł jest odliczane od podatku.

OBLICZENIE PODSTAWY SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Składka za styczeń dla przedsiębiorców rozliczających podatek według skali i liniowo będzie ustalana jeszcze na starych zasadach, czyli podstawę poznamy pod koniec stycznia, kiedy GUS poda przeciętne miesięczne wynagrodzenia za IV kwartał 2021 roku.

Natomiast składki od lutego będą obliczane na nowych zasadach i będą uzależnione od dochodu, ustalonego w następujący sposób:
– dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym jest ustalany jako różnica między osiągniętymi przychodami w rozumieniu ustawy o PIT a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy o PIT. Dochód ten jest pomniejszany o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów
– dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów w rozumieniu ustawy o PIT, osiągniętych od początku roku i sumą kosztów uzyskania tych przychodów, poniesionych od początku roku. Tak ustalony dochód powinien być pomniejszony o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia społeczne, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach; dochód nie jest pomniejszany o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Ponieważ składki będą ustalane na podstawie dochodu za miesiąc poprzedni, ustawa wprowadza pojęcie „roku składkowego”, który będzie obowiązywał od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego. Składkę za luty 2022 roku (opłacana w marcu 2022) ustala się na podstawie dochodu za styczeń 2022 roku.

SKŁADKA ZA GRUDZIEŃ 2021

Zgodnie z obowiązującymi przepisami aby zaoszczędzić 328 zł składki zdrowotnej wystarczy składkę grudniową (płatną do 10 stycznia 2022 r.) zapłacić jeszcze w grudniu 2021 roku.

Korzystnym jest też uregulowanie wszelkie zaległości w opłacaniu składek ZUS jeszcze w tym roku, ponieważ w przyszłym nie będzie już możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, nawet jeśli wpłata dotyczy zaległości z lat ubiegłych.

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij