608 640 562 biuro@g-tax.pl

LEGALNOŚĆ POBYTU

Cudzoziemiec przebywający w Polsce może w naszym kraju podjąć pracę legalnie, jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki.
Przede wszystkim, aby zatrudnienie obcokrajowca było zgodne z prawem, jego pobyt na terenie polski powinien być legalny.
Cudzoziemiec powinien:
– posiadać ważną wizę
– posiadać zezwolenie na pobyt
– posiadać stempel w paszporcie, który poświadcza o trwaniu procedury dotyczącej zezwolenia na pobyt
– przebywać w Polsce w ramach ruchu bezwizowego

UWAGA: Aktualnie tarcza antykryzysowa COVID-19 przewiduje, że cudzoziemcom, którym w okresie stanu epidemii kończy się ważność pobytu (czyli np. ważność wizy czy karty pobytu) to legalność pobytu przedłuża się do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii czy innego stanu nadzwyczajnego.

LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA

PROCEDURA UPROSZCZONA – oświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o powierzeniu pracy

Obywatele wybranych Państw (Ukraina, Białoruś, Armenia, Mołdawia, Gruzja, Rosja) mają ułatwiony dostęp do polskiego rynku pracy i mogą pracować w Polsce dzięki tzw. uproszczonej procedurze.

Procedura uproszczona to złożenie przez pracodawcę oświadczenia do Urzędu Pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Procedura wpisu w/w oświadczenia do ewidencji trwa 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku, a pracownik zatrudniony na podstawie oświadczenia może być zatrudniany na okres 2 lat.

Oświadczenie składa się poprzez stronę internetową danego urzędu pracy.

Do wniosku należy dołączyć załączniki takie jak:
– dowód dokonania wpłaty
– oświadczenie o niekaralności
– ważny dokument tożsamości
– kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca
– lub kopię innego ważnego dokumentu tożsamości cudzoziemca

Zawiadomienie można wysłać w formie elektronicznej poprzez portal: LINK DO STRONY PRACA.GOV.PL

PROCEDURA UPROSZCZONA w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie – oświadczenie o powierzeniu pracy

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie wprowadzono nowe przepisy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców oraz inne zmiany wspierające przebywanie ich na terenie naszego państwa. Osoby, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24.02.2022 roku mogą legalnie przebywać w naszym kraju przez okres 18 miesięcy, pod warunkiem że:
– wjechały na terytorium naszego kraju w związku z konfliktem zbrojnym
– deklarują zamiar pozostania na terytorium Polski

Osoby, których pobyt w Polsce uznaje się za legalny, mogą zostać zatrudnione pod warunkiem, że pracodawca w ciągu 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy, zawiadamia powiatowy urząd pracy o powierzeniu mu wykonywania pracy.

W ustawie określono, jakie informacje należy podać w tym dokumencie i są to:
– dane identyfikacyjne podmiotu powierzającego wykonywanie pracy
– dane osobowe obywatela Ukrainy: imiona i nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, rodzaj
– numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu pozwalającego ustalić tożsamość
– rodzaj umowy (umowa o pracę / umowa zlecenia)
– stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy
– miejsce wykonywania pracy

Zawiadomienie można wysłać w formie elektronicznej poprzez portal: LINK DO STRONY PRACA.GOV.PL

POZWOLENIE NA PRACĘ

Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia określoną grupę obcokrajowców do legalnej pracy. Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania decyzji administracyjnych. Dokument ten wydawany jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi przez wojewodę właściwego ze względu na jego siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Zezwolenia na pracę są wydawane przez wojewodów na wniosek pracodawcy.

Istnieje 6 typów zezwoleń na pracę:
– zezwolenie typu A – jeśli cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium RP na podstawie umowy z pracodawcą, którego siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej
– zezwolenie typu B – jeśli cudzoziemiec wykonuje pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców
– zezwolenie typu C – jeśli cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej
– zezwolenie typu D i E – jeśli cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej
– zezwolenie typu S – jeśli cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej w zakresie tzw. prac sezonowych, tj. prac wykonywanych przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym, w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka, w ramach działalności uznanych za sezonowe

ZWOLNIENIE z pozwolenia na pracę

Zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest obcokrajowiec, który posiada zezwolenie na pobyt stały, jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub ma zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach.

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij