608 640 562 biuro@g-tax.pl

WYNAGRODZENIE POSTOJOWE

WYNAGRODZENIE POSTOJOWE

Definicja przestoju w pracy
Przestój to czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotowy do jej świadczenia, a pojawiły się nieprzewidziane zdarzenia, które uniemożliwiły jej wykonywanie. Te zdarzenia mogą być wywołane np. przyczynami technicznymi, awariami  czy działaniem osób trzecich. W sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo zaczyna mieć problemy np. ze sprzedażą swoich towarów i zaczyna stopniowo ograniczać produkcję może doprowadzić do faktycznego przestoju w firmie. Na czas wstrzymania produkcji, pracodawca może zdecydować na wypłatę niższych pensji. Wynagrodzenie postojowe jest bowiem uregulowane przepisami prawa pracy:

art. 81. Kodeksu Pracy
Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
§1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
§2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje.
§3. Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 1. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, przysługuje wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę.
§4. Wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przy pracach uzależnionych od tych warunków, jeżeli przepisy prawa pracy tak stanowią. W razie powierzenia pracownikowi na czas takiego przestoju innej pracy, przysługuje mu wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę, chyba że przepisy prawa pracy przewidują stosowanie zasad określonych w § 3.

W jakiej sytuacji przysługuje wynagrodzenie przestojowe
Zgodnie z art. 81 Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie postojowe w sytuacji, gdy:
– przeszkoda w wykonywaniu pracy nastąpiła z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
– pracownik powinien być gotowy do wykonywania pracy
– przestój nie jest zawiniony przez pracownika

Wysokość wynagrodzenia postojowego
Jeśli pracownik był gotowy do wykonywania swoich obowiązków służbowych, ale nie mógł ich wykonywać z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, wówczas za czas nie wykonywania pracy przysługuje mu wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Wynagrodzenie to powinno być określone stawką godzinową lub miesięczną. Tylko w przypadku, gdy stawka taka nie została ustalona przy zatrudnianiu pracownika, przysługuje mu 60% miesięcznego wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że w obydwu przypadkach wartość ta nie może być jednak niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (2.600 złotych brutto w 2020 roku).

W praktyce postojowe liczy się tak samo jak pensję w czasie urlopu wypoczynkowego, a zatem uwzględnia się premie regulaminowe i dodatki, ale nie nagrody oraz jednorazowe bonusy.

Przykład
Pan Grzegorz zatrudniony jest jako księgowy w firmie X. Jego wynagrodzenie wynosi 3000 zł miesięcznie. Oprócz tego raz na kwartał otrzymuje premię w wysokości 50% wynagrodzenia. W marcu 2020 roku wystąpiła 3 dniowa sytuacja, przez co Pan Grzegorz nie mógł pracować przez 3 godziny. Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać za marzec?
w marcu 2020 r. do przepracowania było 176 godzin
3.000 zł : 176 godzin = 17,05 zł / godzinę
|17,04 zł / godzinę x 24 godziny = 409,10 zł
Pan Grzegorz za 24 godziny przestoju otrzyma 409,20 zł + dodatkowo za pracę wykonaną (152 h x 17,04) 2.590,90 zł czyli łącznie 3.000 złotych.

Przestój a ubezpieczenia ZUS
W czasie przestoju pracownik w dalszym ciągu podlega ubezpieczeniom pracowniczym na ogólnych zasadach. Tego okresu nie wykazuje się w raporcie ZUS RSA. Od wynagrodzenia wypłaconego za ten okres pracodawca nalicza mu składki ZUS w taki sam sposób jak od wynagrodzenia za pracę – w raporcie ZUS RCA.

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij