608 640 562 biuro@g-tax.pl

DOKUMENTOWANIE TRANSAKCJI WDT W 2020

Z dniem 01.01.2020 weszło w życie Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi. Niniejsze rozporządzenie jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, również w Polsce zatem nie wymaga aktualizacji przepisów prawa krajowego.

W związku z powyższym od 01.01.2020 obowiązują nowe wymagania związane z dokumentowaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

ZASTOSOWANIE STAWKI 0% DO WDT JEST MOŻLIWE W PRZYPADKU:
1. wywozu (wysyłki) przez sprzedawcę lub osobę trzecią:
 – posiadania co najmniej 2 dokumentów z grupy A lub
 – komplet złożony z 1 dokumentu z grupy A oraz 1 dokumentu z grupy B
2. wywozu przez nabywcę:
 – posiadania w/w dokumentów oraz
 – pisemne oświadczenie nabywcy potwierdzające, że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub osobę trzecią, oraz oświadczenie wskazujące państwo członkowskie przeznaczenia towarów. Oświadczenie powinno zawierać również datę jego wystawienia, dane nabywcy, specyfikację towarów, datę i miejsce przybycia towarów oraz dane osoby przyjmującej towar u nabywcy

DOKUMENTY: GRUPA A:
– dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów, takie jak podpisany list przewozowy CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów

DOKUMENTY: GRUPA B:
– polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów
– dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia
– poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn (podmiot inny niż sprzedawca i nabywca) w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij