608 640 562 biuro@g-tax.pl

ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

Ulga dla klasy średniej to całkiem nowe rozwiązanie, które ma na celu chronić klasę średnią przed skutkami wprowadzonych zmian i niwelować obciążenia spowodowane likwidacją prawa do odliczenia składki zdrowotnej.

Z ULGI SKORZYSTAJĄ:
1. osoby zatrudnione na umowę o pracę
2. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych

Z ULGI NIE SKORZYSTAJĄ:
1.
emeryci uzyskujący przychody z tytułu emerytur
2.osoby uzyskujące przychody z umów zlecenia i umów o dzieło

Wzór na wyliczenie ulgi dla klasy średniej już na etapie obliczania zaliczek miesięcznych:
dla dochodu w przedziale 5.701 zł – 8.549 zł
(A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17
dla dochodu w przedziale 8.549 zł – 11.141 zł
(A x (– 7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17

A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.

Wzór na wyliczenie ulgi dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym:
dla dochodu wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł;
(A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17
dla dochodu wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł
(A x (– 7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17

A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

PRACOWNICY

Ulga dla klasy średniej będzie przysługiwała pracownikom jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów wynosi co najmniej 68.412 zł i nie przekracza kwoty 133.692 zł.

Pracodawca ma obowiązek naliczać ulgę w każdym miesiącu, jeśli wynagrodzenie brutto miesięczne pracownika jest między 5.701 zł brutto, a 11.141 zł brutto. Wyjątkiem są sytuacje, gdy pracownik złoży wniosek o nienaliczanie ulgi dla klasy średniej.

Decydując się na rozliczenie ulgi już w trakcie roku istnieje pewne ryzyko dla pracownika. Jeżeli zmieni on formę zatrudnienia i nie osiągnie dolnego pułapu, który uprawnia do skorzystania z ulgi lub odwrotnie w ciągu roku otrzyma podwyżkę (lub premię lub osiągnie inne dochody) a jego przychody przekroczą górną wartość przychodu uprawniającego do rozliczenia ulgi powstanie niedopłata. Należy pamiętać, że przekroczenie limitu nawet o złotówkę spowoduje utratę prawa do całej ulgi. Może się wówczas zdarzyć, że pracownik w rozliczeniu rocznym będzie musiał oddać fiskusowi pieniądze z tytułu niedopłaconego podatku.

Rozliczenie miesięczne ulgi stanowi duże ryzyko. Bezpieczniejsze jest zrezygnowanie przez pracownika z ulgi w rozliczeniu miesięcznym i rozliczenie jej w zeznaniu rocznym bez ryzyka znacznych dopłat.

Wzór oświadczenia dla pracownika o niestosowanie ulgi dla klasy średniej: wniosek pracownika do pobrania

PRZEDSIĘBIORCY

Ulga dla klasy średniej będzie przysługiwała podatnikom osiągającym przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów wynosi co najmniej 68.412 zł i nie przekracza kwoty 133.692 zł.

Podobnie jak u pracowników przedsiębiorcy będą mogli uwzględnić ulgę w rozliczeniu miesięcznym lub po zamknięciu roku. Sugeruje się uwzględniać ulgę dopiero w rozliczeniu rocznym ponieważ naliczając podatek dochodowy narastająco może wystąpić okresowe prawo do ulgi.

Przykład: Podatnik na początku roku poniósł znaczne koszty, wobec czego nie ma prawa do ulgi. Następnie udało musi się wyprowadzić firmę na prostą i jego dochód wyniósł 80.000 zł, więc obliczając zaliczkę może  zastosować ulgę. Natomiast kolejny wzrost dochodów może spowodować zmianę sposobu liczenia ulgi lub utratę prawa do niej. I tak każdy kolejny miesiąc może zmienić wszystko.

U przedsiębiorców biurokracja jest mniejsza niż u pracowników. Przedsiębiorca sam podejmuje decyzje o rozliczeniu ulgi dopiero w rozliczeniu rocznym i nie musi tego zgłaszać, zwłaszcza nie musi o tym informować Urzędu Skarbowego.

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij