608 640 562 biuro@g-tax.pl

RYCZAŁT 2021

1 stycznia 2021 r. zmieniają się zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu. Możliwość skorzystania z tej formy opodatkowania będzie przysługiwała większej liczbie podatników niż dotychczas. W praktyce dla części z nich oznacza to niższy podatek.

Nowe stawki oraz nowe definicje od 2021:
– 17% stawka ryczałtu w zakresie wolnych zawodów (było 20%)
– 15% stawka ryczałtu obejmująca usługi, które obecnie opodatkowane są stawką 17%
10% stawka ryczałtu dla świadczeniu usług kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWIU 68.10.1)
8,5% oraz 12,5% (od nadwyżki ponad 100 tys. zł)stawka ryczałtu dla usług związanych z najmem i zakwaterowaniem o raz usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Nowa definicja “wolnych zawodów” w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Najnowsze zmiany przygotowane przez organy rządowe w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przewidują podniesienie dotychczasowego limitu przychodów z 250 000 EUR do 2 000 000 EUR, a dla podatników rozliczających się kwartalnie  z 25 000 EUR na 200 000 EUR.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 28 listopada 2020 r.  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2123)

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij