608 640 562 biuro@g-tax.pl

ZEROWY PIT DLA MŁODYCH

Od 1 sierpnia 2019 roku zacznie obowiązywać w podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia.

Sejm 4 lipca bieżącego roku uchwalił ustawę wprowadzającą do art. 21 ust. 1 ustawy o pdof nowy punkt 148. Na podstawie tego przepisu wolne od podatku będą przychody ze stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy wykazane w art. 12 ust.1 ustawy o pdof oraz przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy osiąganych przez osoby do 26. roku życia – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.

Jak wyżej wspomniano zwolnienie z PIT dla młodych ograniczone będzie limitem wiekowym oraz kwotowym tj. począwszy od 1 stycznia 2020 r. roczny limit wynosił będzie 85.528 zł. Ze względu na fakt, iż zwolnienie wchodzi w życie w trakcie roku to w odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit wynosi 35.636,67 zł. Natomiast nadwyżka przychodów ponad limit 85.528 zł (w 2019 r. ponad 35.636,67 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

W związku z wejściem ustawy w trakcie roku podatkowego Ustawodawca przygotował odrębne przepisy dotyczące 2019 r., które zostały uregulowane w przepisach przejściowych.  W treści przepisu art. 5 pkt 2 przyjętej przez Sejm ustawy zawarto: „Przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r. nie stosuje się zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy zmienianej w art. 1, chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy zmienianej w art. 1 będą w całości zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy zmienianej w art. 1”.” Oznacza to, że w bieżącym roku płatnik (pracodawca) będzie zobowiązany nadal pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od przychodów uzyskanych od sierpnia do grudnia. Bowiem w 2019 r. zwolnienie będzie przysługiwało wyłącznie na wniosek podatnika. Podatnik (pracownik) chcąc skorzystać ze zwolnienia musi złożyć oświadczenie, że jego dochody będą w całości objęte zwolnieniem z PIT. Pracownicy, którzy nie złożą w/w oświadczenia będą mieli możliwość skorzystania z „zerowego PIT” w rozliczeniu rocznym za 2019 r.

Płatnik (pracodawca), który otrzyma w 2019 oświadczenie od pracownika nie będzie pobierał zaliczki na pdof najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do miesiąca, w którym przychody będą podlegały zwolnieniu, tj. do miesiąca, w którym przychód uzyskany u płatnika przekroczy kwotę 35.636,67 zł lub, w którym podatnik ukończy 26. rok życia.

Od początku 2020 roku przepisy przejściowe nie będą obowiązywały i oświadczenie podatnika (pracownika) nie będzie już wymagane. Od 1 stycznia 2020 r. każdy płatnik (pracodawca) nie będzie pobierał zaliczki na podatek z wynagrodzenia młodego pracownika na podstawie ustawy o pdof. Natomiast w 2020 roku podatnik (pracownik) będzie miał możliwość zrezygnowania z ulgi i złożenia płatnikowi (pracodawcy) wniosku o niestosowanie zwolnienia z PIT. Możliwość złożenia takiego wniosku będzie miała znaczenia dla osób, które uzyskują przychody podlegające zwolnieniu od kilku podmiotów. U nich korzystanie ze zwolnienia w kilku zakładach mogłoby oznaczać konieczność dopłaty podatku dochodowego wynikającego z zeznania rocznego po zakończeniu roku.

Rząd szacuje, że z ulgi skorzysta ponad 2 mln młodych pracowników, jednak warto zaznaczyć, że ulga „zerowy PIT dla młodych” została tak skonstruowana, że mogą z niej skorzystać tylko osoby pracujące na etacie lub umowie zleceniu. Zerowy PIT nie obejmie młodych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej. Również osoby aktualnie pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie lub świadczenia rehabilitacyjne nie będą zwolnione z podatku dochodowego.

Z tekstem ustawy można się zapoznać pod linkiem.

Wzór oświadczenia dla młodych obowiązujący w 2019 można pobrać tutaj.

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij