608 640 562 biuro@g-tax.pl

OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT
(likwidacja odwrotnego obciążenia)

W dniu 2 lipca 2019 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza obowiązkowe korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Płatność za pomocą mechanizmu podzielonej płatności stanie się obowiązkowa wyłącznie w zakresie transakcji pomiędzy firmami, których wartość przekracza 15.000 złotych oraz dotyczących towarów i usług wymienionych w załączniku numer 15 do ustawy o VAT.

Oznacza to, że split payment będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i usług, które aktualnie objęte są mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej. Dodatkowo zaproponowano objęcie obowiązkiem również transakcji, których przedmiotem są akcesoria i części do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, oraz maszyny i urządzenia elektryczne. Pełen wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym split payment opublikowany zostanie w załączniku nr 15 ustawy o VAT i będzie zawierał wykaz 150 towarów i usług.

Obowiązkowy split payment zastąpi tzw. mechanizm odwróconego obciążenia, który jak ogłoszono po posiedzeniu rządu „jest niewystarczający w walce o zabezpieczenie i podniesienie wpływów z VAT”. Autorzy projektu twierdzą, że rozwiązanie split payment to rozwiązanie nieposiadające wad charakterystycznych dla odwrotnego obciążenia. Mechanizm podzielonej płatności ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym oraz wyeliminować ryzyko znikania podatników z nieodprowadzonym podatkiem. W komunikacie podkreślono, że „system ten  z założenia utrudnia lub wręcz uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji, a jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich”.

Z dniem obowiązywania ustawy zlikwidowany zostanie mechanizm odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych, co oznacza likwidację deklaracji VAT-27 i wszystkich przepisów regulujących stosowanie tych rozwiązań.

Przyjęty projekt zakłada dodatkowy obowiązkowy element identyfikujący zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności. Każda faktura o wartości równej 15.000 zł bądź większej, której przedmiotem są towary lub usługi wymienione w załączniki nr 15 do ustawy obowiązkowo będzie musiała zawierać informację „mechanizm podzielonej płatności”. W przypadku braku takiej informacji nowelizacja przewiduje sankcję w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Również nabywca towaru bądź usługi, który wbrew obowiązkowi wykona przelew z pominięciem zastosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie podlegał karze grzywny do 720 stawek dziennych lub karze grzywny za wykroczenie skarbowe. W uzasadnieniu do projektu zaznaczono, że “nawet jeżeli sprzedawca nie dopełnił obowiązku i nie oznaczył takiej faktury, nabywca ma obowiązek zapłaty kwoty należności za towary lub usługi z załącznika nr 15 w mechanizmie podzielonej płatności. Nabywca bowiem musi być zorientowany, co jest przedmiotem transakcji, to nabywca bowiem inicjuje płatność i odpowiada za wybór formy płatności. Nabywca nie może polegać więc wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, który może chcieć uniknąć zapłacenia mu w podzielonej płatności, tylko musi samodzielnie analizować, jakie towary lub usługi nabył i czy wiążą się z tym dla niego określone obowiązki.”

Co w sytuacji, gdy na fakturze dokumentującej transakcję znajdują się zarówno towary i usługi objęte obowiązkowym split payment jak i pozostałe towary i usługi? Przypominam, że obowiązek uregulowania należności w mechanizmie podzielonej płatności dotyczy wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15. Jak wskazano powyżej może zdarzyć się sytuacja, że faktura o wartości brutto powyżej 15 000 zł będzie zawierała jedną pozycję (przykładowo na kwotę 1.000 zł netto + 230 zł VAT) objętą załącznikiem nr 15, wówczas obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie dotyczył kwoty równej kwocie podatku z tej konkretnej pozycji, a więc kwoty równej 230 zł. Nie wyklucza to oczywiście możliwości uregulowania w podzielonej płatności całej należności z takiej faktury.

W związku z obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, każdy z przedsiębiorców posiada otwarty rachunek bankowy VAT, z którego będzie mógł opłacać już nie tylko podatek VAT, ale również inne podatki, akcyzy, cła i składki ZUS. Taka możliwość została wprowadzona ze względu na obawy zgłaszane przez podatników, co do pogarszania się ich płynności finansowej w związku z ograniczona dyspozycyjnością środków zgromadzonych na rachunku VAT. Dodatkowo wprowadzono bardzo ważną zmianę na korzyść podatników i umożliwiono dokonywanie płatności zbiorczych z zastosowaniem split payment. Przyjęty projekt zakłada, że zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności może dotyczyć więcej niż jednej faktury w sytuacji gdy podatnik otrzymał fakturę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc.

PODSUMOWUJĄC!
Faktura powinna zawierać informację o podzielonej płatności, gdy spełnione są łącznie 3 warunki:

1.transakcja jest zawierana pomiędzy przedsiębiorcami

2.kwota faktury jest większa lub równa 15.000 brutto

3.na fakturze znajdują się towary/usługi z załącznika nr 15

Pełna lista towarów i usług objęta obowiązkowym split payment dostępna pod tym linkiem.

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij