608 640 562 biuro@g-tax.pl

KASY FISKALNE ONLINE

Na początku kwietnia Prezydent podpisał ustawę z 15 marca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Na podstawie w/w ustawy od 1 maja br. wprowadza się nowy typ kas online, które będą przesyłały dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego Krajowej Administracji Skarbowej. Przesyłanie danych z kas online będzie odbywało się w sposób ciągły i zautomatyzowany, czyli kasa online będzie wysyłała z określoną częstotliwością informacje o dokonanych transakcjach. Przesyłanie tych danych będzie odbywało się za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Nowela wprowadziła do ustawy o VAT regulacje dotyczące kas online i dostosowuje regulacje istniejące tak, aby możliwe było płynne przejście od systemu kas z papierową i elektroniczną rejestracją kopii do systemu, w którym wszystkie kasy online będą miały wbudowaną funkcjonalność, umożliwiającą zautomatyzowany i bezpośredni przesył danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłane będą informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy.

Harmonogram wprowadzania kas online

Zanim wszystkie stosowane na rynku kasy staną się kasami online, w obrocie będą jeszcze przez pewien czas kasy starego typu. Będą mogły być eksploatowane do czasu ich śmierci technicznej, lub do czasu zapełnienia ich pamięci fiskalnej (dotyczy to kas z papierowym zapisem kopii). Ale niektóre branże, szczególnie narażone na nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania sprzedaży będą musiały wprowadzić kasy online obligatoryjnie w określonym terminie.

Od 1 stycznia 2020 r. do stosowania kas online zobowiązani będą podatnicy, prowadzący sprzedaż w zakresie:

 • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
 • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych

Od 01.01.2021 r. 1 lipca 2020 r. do stosowania kas online zobowiązani będą podatnicy, prowadzący sprzedaż w zakresie:

 • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 01.07.2021 r. 1 stycznia 2021 r. do stosowania kas online zobowiązani będą podatnicy, prowadzący sprzedaż w zakresie świadczenia usług:

 • fryzjerskich
 • kosmetycznych i kosmetologicznych
 • budowlanych
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
 • prawniczych
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

Używanie kas starszego typu – do kiedy?

Jeśli chodzi o maksymalny czas używania kas starszego typu, pojawia się różnica pomiędzy kasami z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. Kasy z elektronicznym zapisem kopii można będzie używać praktycznie aż do dnia jej śmierci technicznej. Natomiast w kasach z papierowym zapisem kopii nie będzie można wymieniać już pamięci fiskalnej. Po jej uszkodzeniu lub zapełnieniu kasa taka „zniknie” z rynku.

Ulga na zakup kas fiskalnych

Mimo, iż stosowanie kas starszego typu przez niektórych podatników będzie możliwe jeszcze przez długi czas, wprowadzono rozwiązania faworyzujące kasy online. Od 30.04.2019 roku ulga na zakup kasy „starego typu” już nie obowiązuje. Zatem tylko zakup kasy online uprawnia nas do skorzystania z ulgi na jej zakup.

Podsumowując. Podatników, którzy zobowiązani są lub będą do prowadzenia ewidencji przy użyciu kas fiskalnych możemy podzielić na następujące grupy:

 1. podatnicy, którzy obligatoryjnie będą musieli stosować kasy online w określonych terminach – mogą skorzystać z nowej ulgi, mimo iż korzystali już raz z ulgi na zakup poprzedniej kasy
 2. podatnicy, którzy zakupili kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii przed 30.04.2019 r. i rozpoczną po raz pierwszy ewidencjonowanie w obowiązującym ich terminie – będą mogli skorzystać z ulgi
 3. podatnicy, którzy zakupią kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii po 30.04.2019 r. i rozpoczną ewidencjonowania w obowiązującym ich terminie – nie będą mogli skorzystać z ulgi
 4. podatnicy, którzy zakupią kasy online i rozpoczną ewidencjonowanie po raz pierwszy w obowiązującym ich terminie – będą mogli skorzystać z ulgi
 5. podatnicy, którzy wymienią kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (np. z powodu ich awarii, użycia itp.) i rozpoczęli już wcześniej ewidencjonowanie – nie skorzystają z kolejnej ulgi
 6. podatnicy, u których termin rozpoczęcia ewidencjonowania jeszcze nie nastąpił, a którzy zakupią kasę online i będą ewidencjonowali na niej sprzedaż, a wcześniej nie korzystali z ulgi na zakup kasy – będą mogli skorzystać z ulgi

Zwrot ulgi

Ulga na zakup kasy rejestrującej nie jest definitywna, jeśli nie zostaną spełnione określone w ustawie i rozporządzeniu warunki – dotyczące zarówno czasu użytkowania kasy, jak i zasad jej stosowania. Niedotrzymanie tych warunków powoduje swoistą sankcję – konieczność zwrotu odliczonych lub zwróconych im na rachunek kwot ulgi.

Obowiązek zwrotu ulgi powstaje między innymi w następujących przypadkach:

1. podatnik w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej:

a) trwale zaprzestanie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy

b) naruszy obowiązki, o których mowa w art. 111 ust. 3a pkt 12

c) naruszy obowiązki, o których mowa w art. 111 ust. 3ab ustawy

2. podatnik nie poddaje kasy obowiązkowym przeglądom technicznym.

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij